Press "Enter" to skip to content

Python print ()

Yaşar SAFALI 0

Python print () Fonksiyonu

Python print () 
Python’da ekrana veri yazdırmayı sağlayan print() fonksiyonudur.Fonksiyonlara henüz değinmedik diye kafamızı karıştıracak bir nokta olmasın.Fonksiyonları henüz görmesek bile aslında farkında olmadan kullanmışızdır.print() fonksiyonu da kullandığımız fonksiyonlardan biridir.Bu fonksiyona bizler ekrana yazdırmak istediğimiz verileri,tanımladığımız değişkenleri veya bu fonksiyona özgü parametreleri parametre olarak veririz.print() fonksiyonu da bu parametreleri bizler için ekrana yazar.Birden çok parametre verebiliriz.Aşağıdaki örnek şu ana kadar yazdıklarımızı açıklamaya yetecektir.Python print () 
degisken="yazılım"
degisken2=5
print(degisken)
print(degisken,degisken2,"hanem",7)

Output:

yazılım
yazılım 5 hanem 7

Yukarıdaki örnek dikkatlice incelenirse print() fonksiyonuna birden çok parametre verebiliriz.Parametreler birbirlerinden virgül yardımıyla ayrılır.Fonksiyona verdiğimiz parametreler daha önceden tanımladığımız değişken olabileceği gibi değişken tanımlaması yapılmamış veriler ya da print() fonksiyonuna özgü parametreler olabilir.Print() fonksiyonunda ekrana yazdıracağımız karakter dizgileri tek tırnak,çift tırnak yada üç tırnak içerisinde yazılabilir.Bunlara karakter dizileri(stringler) konusunda değinmek daha doğru olacaktır. 

print() Fonksiyonu’na Özgü Parametreler

 1)sep

sep parametresi print() fonksiyonu içerisindeki objeler arasına istenilen karakteri veya karakter dizisini ekler.Burada dikkat edilmesi gereken nokta sep parametresine direk olarak sayısal değer atayamayız.Örnek olarak

print("yazılım","hanem","bilgisayar",sep="--")

Output:

yazılım--hanem--bilgisayar
print("yazılım","hanem","bilgisayar",sep=5)

Output:

---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-34-be45aaac20bc> in <module>()
----> 1 print("yazılım","hanem","bilgisayar",sep=5)

TypeError: sep must be None or a string, not int

Yukarıda görüldüğü gibi sep parametresine sayısal değer ataması mümkün değildir.

2-) end
end parametresi değişkenlerin sonuna eklenecek karakteri yada karakter dizgisini belirler.sep parametresi objelerin arasına ekleme yaparken end parametresi sonuna ekleme yapar.sep parametresi gibi doğrudan sayısal değer ataması yapılamaz. 

3-) file
file parametresi print fonksiyonunda yer alan verilerin nereye yazılacağını belirler.Örneğin dosya değişkenimizin içerisinde bir dosyamız olsun.Dosya konularına girmediğimiz için tanımlamasına yer vermeyeceğim.file bize bu dosyaya veri yazmamızı sağlar.
print(“yazılımhanem”,file=dosya)

4-) flush

Python’ın yazma mantığı şu şekildedir.Yazdıklarını bir tamponda bekletir, dosyaya yazma işlemi bittikten sonra tamponda ki bilgileri o dosyaya yazar.flush parametresi ise daha dosyayı kapatmadan yazmamıza olanak sağlar.

İki tip değeri vardır; True ve False.
print(“yazılımhanem”,file=dosya,flush=True) Dosya konusuna girmediğimiz için dosya isimli değişkenin tanımlı olduğu varsayılmıştır. 

5)Yıldız Parametresi()
print() fonksiyonu içerisinde yer alan bir karakter dizgisinin başına
konursa o karakter dizisinin elmanları arasına artık sep parametresinde verdiğimiz karakteri ekleyebiliriz.
Örnek olarak

print(*"yazılımhanem",sep="-")

Output:

y-a-z-ı-l-ı-m-h-a-n-e-m

print() fonksiyonu içerisinde yer alan bir karakter dizisi bir tam sayı ile çarpılırsa o karakter dizisi tamsayı kadar ardışık yazılır.

print("yazılım"*5)

Output:

yazılımyazılımyazılımyazılımyazılım

print() fonksiyonu ile ilgili değineceğimiz önemli noktalar bunlardır.Bir sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle

 

 

Bir cevap yazın