Press "Enter" to skip to content

Python Veri Tipleri

Yaşar SAFALI 0

Python Veri Tipleri

Python Veri Tipleri

Python’da değişken tanımlaması yapılırken veri tipini belirtmemize gerek olmadığını önceki yazımızda anlatmıştık.Peki Python’da yer alan veri tipleri nelerdir?Bu yazımızda bu veri tiplerini anlatacağız.Python’da diğer dillerde de olduğu gibi tam sayı, kayan noktalı sayılar, diziler, listeler, string değişkenler(karakter dizileri), sözlük, tuple veri tipleri mevcuttur.Bu veri tiplerine ilerde detaylı bir şekilde tek tek değineceğiz.Şimdi bu veri tiplerine biraz değinerek bu veri tipleri arasındaki dönüşümü inceleyelim.İncelemeye başlamadan önce type() adlı fonksiyona değinmekte fayda var. 

type() Fonksiyonu

Bu fonksiyon bizlere tanımladığımız değişkenin tipini verir.Örnek olarak aşağıdaki kod bloğunu inceleyebiliriz.

kelime="yazılımhanem"
sayi=5
sayi2=5.0
liste=[1,1]
print(type(sayi))
print(type(sayi2))
print(type(liste))
 Output:
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'list'>

 Sayılar

Python’da değişkenlere sayılar atanırken doğrudan atama işlemi yapılır.Herhangi bir tırnak işareti kullanılmaz.
Python’da tamsayılar int tipindedir.
Ondalıklı sayılar ise float tipinde verilerdir.
Bir de bunlara ek olarak karmaşık sayılar vardır.Bu sayıların tipi ise complextir.Aşağıda Bu veri tiplerine örnek tanımlamalar ve türleri belirtilmiştir.

sayi=5
sayi2=5.0
sayi3=5+4j

print(type(sayi))
print(type(sayi2))
print(type(sayi3))

Output:

<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'complex'>

 Karakter Dizileri(Strings)

Python’da tırnak işaretleri arasına yazılan herşey string yani karakter dizisidir.Stringler Python’da str olarak bizlere tip dönderir.

kelime="yazılım"
print(type(kelime))

Output:

<class ‘str’>

 Listeler

Python’da listeler list veri tipindedir.Listeler eleman olarak her veri tipini kullanabilir.

liste=["yazılım",1,5.0,5+4j]
print(liste)
print(type(liste))

Output:

['yazılım', 1, 5.0, (5+4j)]
<class 'list'>
 Yukarıda görüldüğü gibi listeler her veri tipinden elemana sahip olabilirler.

Demetler

Demetler listelerden farklı olarak değiştirilemezler.Yani elemanları üzerinde değişiklik yapılamazlar.Python’da demetler tuple veri tipindedir.Listeler gibi demetlerin de elemanları her veri tipinden olabilir.Aşağıda örnek tanımlamaya yer verilmiştir.

demet=(1,5,4,"yazılımhaneme",4j+5)
print(demet)
print(type(demet))

Output:

(1, 5, 4, 'yazılımhaneme', (5+4j))
<class 'tuple'>

 Sözlükler

 

Sözlükler Python’da dict veri tipindedir.Sözlükler anahtar (key)ve değer(value) içerirler.Örnek tanımlaması şu şekildedir.

sozluk={"araba":"mercedes","bilgisayar":"hp"}
print(sozluk)
print(type(sozluk))

Output:

{'araba': 'mercedes', 'bilgisayar': 'hp'}
<class 'dict'>

Yukarıdaki örnek tanımlamada araba bizim anahtarımız mercedes ise değerimizdir.Aynı şekilde bilgisayar anahtar hp değerdir.
Sözlükler üzerinde yapılan işlemlere daha detaylı bir şekilde ilerleyen yazılarda değineceğiz.

 Python tip dönüşümü

Python’da tip dönüşümü yapılırken tipini değiştirmek istediğimiz değişkeni oluşturacağımız tip sınıfına parametre olarak veririz.Aşağıda örnek tip dönüşümlerine yer verilmiştir.

kelime="15"
sayi=5
liste=["yazılım","hanem"]
demet=(1,5,"yazılım")
print(type(sayi))
print(type(kelime))
print(type(liste))
print(type(demet))

Output:

<class 'int'>
<class 'str'>
<class 'list'>
<class 'tuple'>

Şimdi tip dönüşümü yapalım

In [35]:
kelime="15"
sayi=5
liste=["yazılım","hanem"]
demet=(1,5,"yazılım")
yenidegisken=int(kelime)
print(type(yenidegisken))
yenidegisken2=str(sayi)
print(type(yenidegisken2))
yenidegisken3=list(demet)
print(type(yenidegisken3))
yenidegisken4=str(list)
print(type(yenidegisken4))

Output:

<class 'int'>
<class 'str'>
<class 'list'>
<class 'str'>

Yukarıda da görüldüğü gibi Python tip dönüşümü oldukça basittir.Bu yazımızda Python’da yer alan veri tiplerine kısaca değindik.Bu veri tipleri ile ilgili
detaylı bilgiler diğer yazılarımızda verilecektir.Bir başka yazımızda görüşmek dileğiyle.

 

 

Bir cevap yazın